ALGEMENE VOORWAARDEN 

Door het geven van een opdracht zijn automatisch de algemene voorwaarden (AV) en algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Privacy
De gegevens van de opdrachtgever die tijdelijk worden opgeslagen zijn naam, adres, email en telefoonnummer. Deze gegevens worden lopende de opdracht bewaard en slechts gebruikt voor afhandeling van de foto-opdracht van de betreffende opdrachtgever. Daarnaast worden de gemaakte foto’s bewaard voor de duur van 2 jaar met als enige doel om de opdrachtgever alsnog ná de opdracht van dienst te kunnen zijn.

De opdrachtgever heeft altijd het recht om de foto’s door de fotograaf eerder te laten verwijderen.

De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de privacy van zijn/haar gasten.

Copyright
Het is niet toegestaan websitemateriaal, foto’s van social media of beelden van testshoots etc van Ester Overmars Fotografie te gebruiken voor commerciële doeleinden of zonder toestemming van de fotograaf.

1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Vergoeding
3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk. 3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

4. Factuur en betaling
4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. 4.2 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. 4.3 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

5. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

6. Opdracht
6.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten. 6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de fotograaf het recht op een redelijke vergoeding die voortvloeit uit de kosten die reeds zijn gemaakt om de opdracht uit te voeren.

7. Auteursrecht
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf. Zo mag geen foto worden gepubliceerd zonder toestemming van de fotograaf én zonder naamsvermelding. Foto’s van een fotoshoot kunnen door Ester Overmars gebruikt worden voor promotionele doeleinden; plaatsing op de website, op de zakelijke FB-pagina of deelname aan wedstrijden, tenzij vooraf anders met de opdrachtgever is overeengekomen. Doorsturen van foto’s aan commerciële partijen (bijv. leveranciers) is niet toegestaan. Indien een dergelijke partij foto’s wil gebruiken voor commerciële doeleinden dan dient vooraf contact opgenomen te worden met de fotograaf. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe die binnen de grenzen van het redelijke en billijke liggen.

8. Licentie
Bij het verlenen van een licentie wordt vooraf overeengekomen welke foto’s, door wie en waar deze gebruikt mogen worden. Digitale bestanden Digitale bestanden worden alleen in jpeg geleverd, overeenkomstig de opdracht in lage of hoge resolutie. Als digitale bestanden elders worden afgedrukt is Ester Overmars Fotografie niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk. 8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven is in de offerte en/of de opdrachtbevestiging. 8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld. 8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht. 8.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf. 8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

9. Inbreuk op auteursrecht
9.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

10. Faillissement/surseance
Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

11. Rechts- en forumkeuze
11.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

Ester Overmars Fotografie    Vogelweide 76, 3815 HD AMERSFOORT

info@esterovermars.nl          KVK: 58794816    Btw-id nr: NL001953759B14